Nodal Axis – Gemini/Sagittarius

Gemini star sign
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Nodal Axis Shift

After a year and a half, the nodal axis has shifted from Cancer/Capricorn to Gemini/Sagittarius.

The nodal axis (or karmic axis) consists of the north node and south node, and are an important element in evolutionary astrology. In relation to Pluto, they show our past (south node) and our future (north node).

The south node is our familiar territory, the whole baggage we bring into the present life and as such represents our comfort zone where we resist necessary changes. Changes are intrinsic to our north node, which represents our evolutionary journey that must be undertaken in order to grow on a soul level. Many times the road is still unknown and undiscovered; hence, it brings a big challenge for every individual.

With the new Gemini/Sagittarius nodal axis, we are going to deal with themes related to these signs for the next eighteen months. On a collective level, we are moving forward (north node) through Gemini eyes. Gemini is a collector of any kind of knowledge. It’s like an enormous bank of knowledge. If someone needs a piece of information, Gemini would certainly know something about it. The sign is driven by a natural curiosity to rationally understand the world around it and the need to communicate about it. That’s why we often hear that Gemini is the chatterbox of the zodiac.

Gemini's challenge

The challenge that Gemini is often faced with is whether the information it receives is actual truth (south node in Sagittarius) as it lacks the urge to discover the truth (that’s the Sagittarius domain). Moreover, Gemini is full of different ideas which are based upon the linear, logically-oriented mind (1+1=2), whereas Sagittarius works on the intuitive mind (right brain) and simply knows without the need for logical explanation. It’s no coincidence that Sagittarius rules natural and cosmic laws which are occasionally interpreted based on a Sagittarius personal truth rather than universal truth. Sagittarius’s challenge is not to impose its own truth upon others as the only truth. An example of such extreme is religion that turns into fundamentalism.

On the collective level we are bombarded with various kinds of information (Gemini). Rarely do we get the insight into a wider, true picture (Sagittarius). While these karmic nodes remain in Gemini/Sagittarius, the Neptune transit will soon aspect the nodes. It will be interesting to watch how it pans out in our everyday life. 

The nodal axis is connected to the emergence of solar and lunar eclipses. The first lunar eclipse is already at the beginning of June at 15° Sagittarius.

READ NEXT  Full Moon in Pisces

For the next year and a half, till 18th of January 2022, Geminis and Sagittarians are especially on the front line; in particular those whose nodal axis activates the angular points, personal planets or strongly aspected. 

The month of May also brings a change of direction to planets Venus, Jupiter and Saturn.

More on that a bit later.

Slovensko

Po letu in pol sta se v začetku tedna karmična vozla premaknila iz raka/kozoroga v dvojčka/strelca. Karmična vozla sta sestavljena iz severnega in južnega vozla in sta pomembna elementa v evolucijski astrologiji. V odnosu s Plutonom nam kažeta posameznikovo preteklost (južni vozel) in prihodnost (severni vozel).

Južni vozel je naš že poznani teritorij, vsa prtljaga, ki jo prinašamo v to življenje, in kot tak predstavlja cono našega ugodja, kjer pogosto neradi naredimo potrebne spremembe. Te so močno vezane na severni vozel, ki predstavlja našo razvojno pot, ki jo moramo prehoditi, da napredujemo na nivoju duše. Mnogokrat je ta pot še neznana in neraziskovana ter tako predstavlja velik izziv za vsakega posameznika.

Z vstopom karmičnega vozla v dvojčka/strelca, se bomo naslednjih 18 mesecev ukvarjali s temami, ki se pritičejo dvojčku in strelcu.  Na kolektivni ravni se premikamo naprej (severni vozel) skozi oči dvojčka. Dvojček je zbiralec vsakršnega znanja, je kot banka ogromnega znanja. Če potrebujemo neko informacijo, bo dvojček zagotovo vedel nekaj o tem. Žene ga naravna radovednost po racionalnemu razumevanju sveta in potreba po sporazumevanju le tega. Izziv dvojčku bo, če pridobljeno informacijo tudi prepozna kot pravo resnico (južni vozel v strelcu), saj mu manjka potreba po iskanju absolutne resnice (to je domena strelca). Dvojček je poln različnih mnenj, ta so ponavadi osnovana na podlagi linearnega, logično orientiranega uma (1+1=2), strelec pa deluje po intuitivnem principu (desna možganska polovica), ki preprosto ve, brez logične razlage. Ni naključje, da strelec vlada naravnim, kozmičnim zakonom, ki jih rad občasno interpretira po svoje, in po potrebi zanemari celotno sliko. Izziv strelcu bo, da rad vsiljuje svojo resnico drugim, in jo dojema kot edino pravo resnico, kar seveda ni res. Primer take skrajnosti so religije, ki se sprevržejo v fundamentalizem.      

Na kolektivni ravni lahko vidimo, da smo bombardirani z različnimi mnenji, informacijami (dvojček), le redko pa dobimo vpogled v večjo, pravo sliko (strelec). V času, ko bosta karmična vozla v dvojčkih/strelcu, bo tranzitni Neptun apektiral karmično os. Zanimivo bo opazovati, kako se bo to odvijalo v našem vsakdanjem življenju.

Karmična vozla sta povezana tudi s pojavom sončnih in luninih mrkov. Prvi lunin mrk bo že v začetku junija, na 15° strelca.

Nadaljnega leta in pol, do 18.1.2022, bodo pod drobnogledom dvojčki in strelci, še posebej tisti, ki jim bo karmična os aktivirala kotne točke, osebne planete, ali jih močno aspektirala.

Mesece maj prinaša tudi spremembe smeri gibanja Venere, Jupitra in Saturna. O tem pa nekoliko kasneje.

   

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Book a reading

I offer a variety of astrological chart readings both in person or online